Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

1 Rekisterinpitäjä

 

PAM Erityisammattien toimihenkilöt ry

PL 75

00531 Helsinki

www.peto632.com

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

PAM Erityisammattien toimihenkilöt ry

Jäsenvastaava / sihteeri

PL 75

00531 Helsinki

info@peto632.com

 

3 Rekisterin nimi

PAM Erityisammattien toimihenkilöt ry jäsenlistat

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

PAM Erityisammattien toimihenkilöt ry toiminnan, kuten tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen osallistujien osallistujatiedot. Tiedot hävitetään puolen vuoden kuluttua tilaisuudesta, tapahtumasta tai matkasta.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumislomakkeessa pyydetyt tiedot, kuten:

– nimi

– syntymäaika

– kotiosoite

– mahdollinen sähköpostiosoite

– mahdollinen puhelinnumero

– muut mahdolliset yhteystiedot

– muut ilmoitetut lisätiedot (esim. allergiat, kansalaisuus)

 

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

PAM liitto ja jäsen / osallistuja itse.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan tarpeen mukaan tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen järjestävälle taholle (nimilista, syntymäaika/ikä, oleellisesti osallistumiseen vaikuttavat muut osallistujan itsensä antamat tiedot).

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä. Poikkeuksena mahdolliset ulkomailla järjestettävät tilaisuudet, tapahtumat ja matkat.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Kyseessä olevan tapahtuman aikana aineisto (kuten osallistujalista ja tarvittavat yhteystiedot) säilytetään tapahtumasta vastuussa olevan henkilön hallussa. Manuaalinen aineisto hävitetään välittömästi tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen jälkeen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Ilmoittautumistiedot tallennetaan laitteistoon, johon pääsy on rajattu sekä teknisesti suojattu. Tietoihin ei ole pääsyä muilla kuin asianomaisilla. Tietoja luovutetaan tarpeen mukaan tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen järjestävälle taholle (nimilista, syntymäaika/ikä, oleellisesti osallistumiseen vaikuttavat muut osallistujan itsensä antamat tiedot).

 

PAM liiton sovelluksesta tuodaan tietoja, joista tehdään tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen varten tiedosto (esim. Excel-asiakirja). Kyseiset tiedostot hävitetään puolen vuoden kuluttua kyseisten tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen päättymisestä (ellei laki muuta vaadi esim. tapaturma- tai rikosasioissa).

 

10 Säilytysajat

Tiedot säilytetään puoli vuotta tilaisuuksien, tapahtumien ja matkojen jälkeen tai kunnes jäsen pyytää tietojen poistamista.

 

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.